• Shine Skin pumpkin seed, In-shell:
    Origin: Heilongjiang, China
    Size: 10-11mm, 7-10mm
    (Back)